Szkolenie dla pracowników naukowych / pracowników administracyjnych

Możliwość bezpłatnej certyfikacji w zakresie 6 zestawów narzędzi.

Program mentoringu dla studentów, pracowników akademickich i nieakademickich zainteresowanych wsparciem procesów B+R / rozwoju innowacji w ramach uczelni oraz bycia bardziej przedsiębiorczym. Tematy mentoringu mieszczą się w zakresie wiedzy objętej 6 zestawami narzędzi.

Specjalistyczny mentoring dla startupów i scaleupów, które chcą dowiedzieć się, jak rozwijać swoje innowacje w sposób odpowiedzialny, a także jak przyciągać inwestycje i nawiązywać kontakty z kluczowymi partnerami.

Treść szkolenia

Rejestrując się poniżej, uzyskasz dostęp do następujących treści szkoleniowych i certyfikatów:

Zestaw narzędzi 1: Przedsiębiorcze odkrywanie
Zestaw narzędzi 2: Tworzenie odpowiedzialnego i wpływowego biura transferu wiedzy i technologii
Zestaw narzędzi 3: Odpowiedzialne badania i innowacje
Zestaw narzędzi 4: Inwestycje i finansowanie
Zestaw narzędzi 5: Inkluzywne kluczowe wskaźniki efektywności dla wpływowych uniwersytetów
Zestaw narzędzi 6: Przedsiębiorczość, innowacje i interesariusze

KROK 1: REJESTRACJA I WYPEŁNIENIE ANKIETY WSTĘPNEJ

  1. Zarejestruj się na szkolenia TUTAJ
  2. Wypełnij ankietę wstępną dotyczącą kompetencji w zakresie przedsiębiorczości TUTAJ
  3. Wypełnij ankietę wstępną dotyczącą postrzegania komercjalizacji badań naukowych TUTAJ

KROK 2: DOSTĘP DO TREŚCI SZKOLENIA

Przegląd

Witamy w przestrzeni edukacyjnej online projektu RiEcoLab!

Zapoznaj się z treściami szkoleniowymi dostępnymi w zakładkach i zdobądź certyfikat!

Jesteśmy po to, aby wspierać Cię w każdym momencie.

Napisz do nas w razie jakichkolwiek problemów: riecolab@uni.lodz.pl

Śledź nas na Linkedin, aby bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!

Zestaw 1

Zestaw narzędzi 1: Strategia partycypacji jako narzędzie wspierające Proces Przedsiębiorczego Odkrywania

Efekty kształcenia:

Rozumienie istoty zaangażowania interesariuszy na wszystkich etapach procesu badawczego/ innowacyjnego

Ocenianie statusu/stopnia zaawansowania projektu badawczego

Identyfikowanie i mapowanie interesariuszy odpowiednich dla danego etapu procesu

Opracowanie i realizacja planu zaangażowania interesariuszy

Wykorzystanie narzędzi typu Canvas jako narzędzia służącego określeniu kontekstu angażowania interesariuszy

Grupy docelowe:

Studenci i Studentki oraz Naukowcy i Naukowczynie, którzy opracowują swój plan badawczy lub są zainteresowani założeniem nowego przedsięwzięcia komercyjnego lub wykorzystaniem komercyjnego wpływu badań naukowych

Pracownicy administracyjni i Pracownice administracyjne, którzy wspierają naukowców w ich procesach badawczych/ innowacyjnych

Materiały szkoleniowe:

PDF

Prezentacja

Zestaw 2

Zestaw narzędzi 2: Utworzenie, zinstytucjonalizowanie i uruchomienie Laboratoriów Integracji Ekosystemów

Efekty kształcenia:

Zrozumienie koncepcji Laboratoriów integracji ekosystemów (LIE)

Rozpoznanie szerokiego zakresu korzyści związanych z LIE

Zoperacjonalizowanie koncepcji LIE (poprzez modernizację istniejących biur transferu technologii wiedzy lub jako nowe jednostki)

Opracowanie planu biznesowego/propozycji (w tym finansowej), która zostanie przedstawiona wyższemu kierownictwu uniwersytetu w celu uzyskania wsparcia instytucjonalnego dla utworzenia LIE

Opracowanie strategii zapewnienia instytucjonalnego zaangażowania dla LIE

Grupy docelowe:

Studenci i Studentki oraz Naukowcy i Naukowczynie, którzy opracowują swój plan badawczy lub są zainteresowani założeniem nowego przedsięwzięcia komercyjnego lub wykorzystaniem komercyjnego wpływu badań naukowych

Pracownicy administracyjni i Pracownice administracyjne, którzy wspierają naukowców na ich drodze do badań i innowacji

Materiały szkoleniowe:

PDF

Prezentacja

Zestaw 3

Zestaw narzędzi 3: Włączenie odpowiedzialnych badań i innowacji (Responsible Research and Innovation – RRI) do uczelnianych strategii innowacji w zakresie przedsiębiorstw typu spin-off/start-up/scale-ups

Efekty kształcenia:

Identyfikowanie kluczowych interesariuszy, zasad i wymagań procesowych dla odpowiedzialnych badań i innowacji (Responsible Research and Innovation – RRI)

Rozpoznawanie odpowiednich kluczowych wskaźników dokonań (KPI) i różnych podejść do pomiaru wyników RRI

Identyfikowanie narzędzia i metody tworzenia Laboratoriów społecznych w perspektywie RRI

Zastosowanie planu krok po kroku dla tworzenia Laboratoriów społecznych zgodnie z zasadami RRI

Identyfikowanie istniejących narzędzi samooceny i najlepszych praktyk dla RRI i Laboratoriów społecznych

Grupy docelowe:

Wyższe kierownictwo uczelni (Rektorzy/ Rektorki, Prorektorzy/ Prorektorki, Dziekani/ Dziekanki)

Osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki oraz najwyżsi rangą Pracownicy administracyjni
i Pracownice administracyjne, którzy wspierają badania i rozwój

Parki Technologiczne, Biura Transferu Technologii, lokalne biura organizacji rządowych/ministerstw zaangażowanych w badania, technologie i innowacje, agencje rozwoju, izby przemysłowe i handlowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia przedsiębiorców/przemysłowców (np. młodzi przedsiębiorcy, stowarzyszenia eksportowe, itp.) oraz zidentyfikowani partnerzy stowarzyszeni z LIE.

Studenci i Studentki oraz Naukowcy i Naukowczynie, którzy angażują się w badania i innowacje chcąc wykorzystać komercyjny wpływ swoich badań.

Materiały szkoleniowe:

PDF

Prezentacja

Zestaw 4

Zestaw narzędzi 4: Łączenie publicznych i prywatnych inwestorów zaangażowanych społecznie
w celu wspierania spin-offów, start-upów i scale-upów

Efekty kształcenia:

Identyfikowanie najważniejszych elementów innowacyjnych w nowym przedsięwzięciu, które należy sprawdzić przed zwróceniem się o/udzieleniem finansowania

Rozumienie czym są inwestycje typu impact (inwestycje ukierunkowane na uzyskiwanie wpływu społecznego i środowiskowego)

Przejście przez cykl pozyskiwania funduszy z jasnym obrazem różnych zaangażowanych interesariuszy

Opracowanie oferty dla interesariuszy i jej ocena

Nawiązywanie pozytywnych relacji inwestor-inwestor

Określenie strategii wyjścia z inwestycji

Grupy docelowe:

Studenci i Studentki, Naukowcy i Naukowczynie oraz Przedsiębiorcy i Przedsiębiorczynie, którzy opracowują swój plan badawczy lub są zainteresowani założeniem nowego przedsięwzięcia komercyjnego lub wykorzystaniem komercyjnego wpływu badań naukowych

Podmioty, które wspierają Studentów i Studentki, Naukowców i Naukowczynie oraz Przedsiębiorców i Przedsiębiorczynie i chcą im pomóc w dostępie do kapitału

Inwestorzy publiczni i prywatni, którzy chcą poznać najlepsze praktyki w zakresie finansowania.

Materiały szkoleniowe:

PDF

Prezentacja

Zestaw 5

Zestaw narzędzi 5: Wdrożenie włączającego (operacyjnie, środowiskowo, społecznie) systemu pomiarowego do monitorowania wpływu spin-offów/start-upów/scale-upów

Efekty kształcenia:

Rozumienie pojęcia wpływu i jego wymiarów

Poznanie możliwych podejść do pomiaru i zarządzania wpływem oraz korzyści z tego wynikających

Rozpoznanie odpowiednich mierników i wskaźników związanych z nowymi praktykami, które każda uczelnia powinna posiadać, aby wspierać rozwój wpływowych start-upów/scale-upów

Poznanie odpowiednich mierników i wskaźników związanych z mierzeniem rzeczywistego wpływu powstałych start-upów/scale-upów poprzez wprowadzane przez nie innowacje w najbliższym regionie.

Poznanie studiów przypadków uniwersyteckich start-upów i scale-upów, reprezentujących różne rodzaje wpływu na środowisko gospodarcze, naturalne i społeczne.

Grupy docelowe:

Studenci i Studentki oraz Naukowcy i Naukowczynie, którzy opracowują swój plan badawczy lub są zainteresowani założeniem nowego przedsięwzięcia komercyjnego

Studenci i Studentki oraz Naukowcy i Naukowczynie, którzy angażują się w badania i innowacje, chcący wykorzystać komercyjny wpływ swoich badań

Pracownicy administracyjni i Pracownice administracyjne uczelni, którzy wspierają naukowców w ich badaniach

Wyższe kierownictwo uczelni (Rektorzy/ Rektorki, Prorektorzy/ Prorektorki, Dziekani/ Dziekanki)

Decydenci i Decydentki oraz najwyżsi rangą Pracownicy administracyjni i Pracownice administracyjne, którzy wspierają badania i rozwój w innych instytucjach, takich jak: działy badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw/przemysłu, parki technologiczne, biura transferu technologii, lokalne biura zarządzające organizacjami rządowymi/ministerstwami zaangażowanymi w badania, technologię i innowacje, agencje rozwoju, izby przemysłowe i handlowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia przedsiębiorców/przemysłowców (np. młodzi przedsiębiorcy/ przedsiębiorczynie, stowarzyszenia eksportowe, itp.) oraz zidentyfikowani partnerzy stowarzyszeni z Laboratorium integracji ekosystemów.

Materiały szkoleniowe:

PDF

Prezentacja

Zestaw 6

Zestaw narzędzi 6: Skuteczna współpraca, innowacyjność, przedsiębiorczość, zaangażowanie partycypacyjne i współtworzenie w środowisku cyfrowym (DigComp i EntreComp)

Efekty kształcenia:

Rozumienie, jak innowacyjność, przedsiębiorczość i współpraca dostosowują się do środowiska cyfrowego

Identyfikowanie narzędzi, umiejętności i kompetencji potrzebnych do konkurowania w środowisku cyfrowym

Identyfikowanie interesariuszy, z którymi można współpracować, aby odnieść sukces w działaniach biznesowych.

Grupy docelowe:

Studenci i Studentki oraz Naukowcy i Naukowczynie, którzy dążą do rozwoju biznesu lub spin-offów
w środowisku cyfrowym

Pracownicy administracyjni i Pracownice administracyjne, którzy wspierają działalność badawczą i chcą rozwijać swoje umiejętności cyfrowe oraz w zakresie współpracy i przedsiębiorczości.

Materiały szkoleniowe:

PDF

Prezentacja

KROK 3: UZYSKANIE CERTYFIKATU I WYPEŁNIENIE ANKIET PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

  1. Rozwiąż test(y) certyfikacyjny(e) z zestawu(ów) narzędzi, które ukończyłeś.
  2. Weź udział w ankiecie ewaluacyjnej dotyczącej kompetencji w zakresie przedsiębiorczości TUTAJ
  3. Weź udział w ankiecie ewaluacyjnej dotyczącej postrzegania komercjalizacji badań naukowych TUTAJ