Szkolenie dla studentów

Witamy w przestrzeni edukacyjnej online projektu RiEcoLab i zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach 6 bloków tematycznych:

Zestaw narzędzi 1: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania
Zestaw narzędzi 2: Tworzenie odpowiedzialnego i wpływowego biura transferu wiedzy i technologii
Zestaw narzędzi 3: Odpowiedzialne badania i innowacje
Zestaw narzędzi 4: Inwestycje i finansowanie
Zestaw narzędzi 5: Inkluzywne kluczowe wskaźniki efektywności dla wpływowych uniwersytetów
Zestaw narzędzi 6: Przedsiębiorczość, innowacje i interesariusze

Udział w każdym ze szkoleń pozwala na uzyskanie bezpłatnego certyfikatu. W tym celu należy: (1) dokonać rejestracji do udziału w szkoleniu, (2) wypełnić ankietę wstępną, (3) zrealizować szkolenie, (4) wypełnić test oraz (5) wypełnić ankietę ewaluacyjną.

KROK 1: REJESTRACJA I WYPEŁNIENIE ANKIETY WSTĘPNEJ

  1. Zarejestruj się na szkolenia TUTAJ.
  2. Wypełnij ankietę wstępną dotyczącą kompetencji w zakresie przedsiębiorczości TUTAJ.

KROK 2: DOSTĘP DO TREŚCI SZKOLENIA

Zestaw 1

Zestaw narzędzi 1: Strategia partycypacji jako narzędzie wspierające Proces Przedsiębiorczego Odkrywania

W zestawie zaprezentowano koncepcję badań partycypacyjnych oraz wybrane techniki służące zaangażowaniu różnych grup interesariuszy w  proces badawczy. Badania partycypacyjne czerpią pewne założenia z filozofii myślenia projektowego (ang. design thinking), zgodnie z którą różne grupy interesariuszy powinny uczestniczyć w definiowaniu problemów i ich rozwiązywaniu w celu osiągnięcia lepszych i szybszych wyników.

Zestaw przedstawia Procedurę  Badań Angażujących zaprojektowaną i wspieraną przez Irlandzkie Stowarzyszenie Uniwersytetów, służącą wzmacnianiu uniwersytetów we wdrażaniu koncepcji badań angażujących. Zestaw zawiera wybrane narzędzia wspierające naukowców na poszczególnych etapach procesu badawczego.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą m.in. rozumieli dlaczego angażowanie interesariuszy na poszczególnych etapach badań i innowacji jest ważne oraz będą potrafili dokonać oceny statusu projektu badawczego, identyfikować i mapować interesariuszy na poszczególnych etapach badań, czy opracować a następnie wdrożyć plan zaangażowania interesariuszy.

Zestaw ten powinien przyczynić się do usprawnienia wewnętrznych procesów na uczelni, zachęcając jej administrację do stworzenia warunków ułatwiających i wspierających angażowanie interesariuszy. Wybrane opisane rozwiązania mogą zostać wykorzystane do opracowania nowych narzędzi i struktur, tak aby administracja uniwersytecka była lepiej przygotowana do wspierania naukowca w jego procesie badawczym.

Efekty kształcenia:

Rozumienie istoty zaangażowania interesariuszy na wszystkich etapach procesu badawczego/ innowacyjnego

Ocenianie statusu/stopnia zaawansowania projektu badawczego

Identyfikowanie i mapowanie interesariuszy odpowiednich dla danego etapu procesu

Opracowanie i realizacja planu zaangażowania interesariuszy

Wykorzystanie narzędzi typu Canvas jako narzędzia służącego określeniu kontekstu angażowania interesariuszy

Grupy docelowe:

Studenci i Studentki oraz Naukowcy i Naukowczynie, którzy opracowują swój plan badawczy lub są zainteresowani założeniem nowego przedsięwzięcia komercyjnego lub wykorzystaniem komercyjnego wpływu badań naukowych

Pracownicy administracyjni i Pracownice administracyjne, którzy wspierają naukowców w ich procesach badawczych/ innowacyjnych

Materiały szkoleniowe:

Film 1

Film 2

Film 3

PDF

Prezentacja

Zestaw 2

Zestaw narzędzi 2: Utworzenie, zinstytucjonalizowanie i uruchomienie Laboratoriów Integracji Ekosystemów

Zestaw ma na celu przedstawienie koncepcji Laboratoriów Integracji Ekosystemów (EIL) działających w ramach uczelni wyższych oraz związanych z nimi korzyści. Wdrożenie koncepcji EIL powinna przyczynić się do poprawy procesów wewnętrznych w uczelni. Może być ona wdrażana poprzez tworzenie nowych jednostek EIL albo poprzez modernizację istniejących centrów transferu technologii.

W ramach modułu szczególny nacisk został położony na operacjonalizację koncepcji EIL w odniesieniu do głównych obszarów zarządzania EIL, faz rozwoju ich kluczowych komponentów oraz elementów zarządzania ryzykiem. Wiedza z niniejszego modułu może posłużyć do lepszego przygotowania kadr uczelni oraz jej struktur organizacyjnych do wdrażania i wykorzystywania w praktyce działalności EIL.

Po ukończeniu tej części szkolenia uczestnicy powinni zrozumieć koncepcję EIL oraz określać potencjalne korzyści związane z jej wykorzystaniem. Powinni również być przygotowani do operacjonalizacji koncepcji EIL w ramach uczelni wyższej jak również do opracowania strategii zapewnienia instytucjonalnego zaangażowania i spuścizny dla EIL.

Efekty kształcenia:

Zrozumienie koncepcji Laboratoriów integracji ekosystemów (LIE)

Rozpoznanie szerokiego zakresu korzyści związanych z LIE

Zoperacjonalizowanie koncepcji LIE (poprzez modernizację istniejących biur transferu technologii wiedzy lub jako nowe jednostki)

Opracowanie planu biznesowego/propozycji (w tym finansowej), która zostanie przedstawiona wyższemu kierownictwu uniwersytetu w celu uzyskania wsparcia instytucjonalnego dla utworzenia LIE

Opracowanie strategii zapewnienia instytucjonalnego zaangażowania dla LIE

Grupy docelowe:

Studenci i Studentki oraz Naukowcy i Naukowczynie, którzy opracowują swój plan badawczy lub są zainteresowani założeniem nowego przedsięwzięcia komercyjnego lub wykorzystaniem komercyjnego wpływu badań naukowych

Pracownicy administracyjni i Pracownice administracyjne, którzy wspierają naukowców na ich drodze do badań i innowacji

Materiały szkoleniowe:

Film 1

Film 2

PDF

Prezentacja

Zestaw 3

Zestaw narzędzi 3: Włączenie odpowiedzialnych badań i innowacji (Responsible Research and Innovation – RRI) do uczelnianych strategii innowacji w zakresie przedsiębiorstw typu spin-off/start-up/scale-ups

Zestaw ma na celu przedstawienie koncepcji odpowiedzialnych badań i innowacji (Responsible Research & Innovation, RRI) i włączenie RRI do strategii innowacyjnych spin-offów / startupów / scale-upów uczelni. Celem jest podniesienie świadomości wszystkich interesariuszy, zwłaszcza kadry administracyjnej uczelni, oraz pomoc w zrozumieniu, dlaczego RRI jest korzystne i w jaki sposób można je włączyć do strategii uczelni.  Z uwagi na fakt, iż trzonem wdrożenia założeń projektu RiEcoLab są Labolatoria Integracji Ekosystemów (Ecosystem Integration Labs, EIL) opracowane jako struktura żywego laboratorium (Living Lab, LL), w tym zestawie szkoleniowym przedstawiona jest koncepcja LL, a także spojrzenie, jak konstruować LL, by spełniało wymogi RRI.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy lepiej zrozumieją koncepcję Responsible Research & Innovation (RRI), podejścia do pomiaru RRI, zapoznają się z koncepcją Living Labs zgodnych z zasadami RRI oraz poznają sposób ich tworzenia, a także narzędzia do samooceny i dobre praktyki w zakresie RRI.

Ten zestaw narzędzi umożliwia lepsze zrozumienie miejsca RRI w działalności uczelni i sposobu zastosowania tej koncepcji w procesie kreacji innowacji.

Efekty kształcenia:

Identyfikowanie kluczowych interesariuszy, zasad i wymagań procesowych dla odpowiedzialnych badań i innowacji (Responsible Research and Innovation – RRI)

Rozpoznawanie odpowiednich kluczowych wskaźników dokonań (KPI) i różnych podejść do pomiaru wyników RRI

Identyfikowanie narzędzia i metody tworzenia Laboratoriów społecznych w perspektywie RRI

Zastosowanie planu krok po kroku dla tworzenia Laboratoriów społecznych zgodnie z zasadami RRI

Identyfikowanie istniejących narzędzi samooceny i najlepszych praktyk dla RRI i Laboratoriów społecznych

Grupy docelowe:

Wyższe kierownictwo uczelni (Rektorzy/ Rektorki, Prorektorzy/ Prorektorki, Dziekani/ Dziekanki)

Osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki oraz najwyżsi rangą Pracownicy administracyjni
i Pracownice administracyjne, którzy wspierają badania i rozwój

Parki Technologiczne, Biura Transferu Technologii, lokalne biura organizacji rządowych/ministerstw zaangażowanych w badania, technologie i innowacje, agencje rozwoju, izby przemysłowe i handlowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia przedsiębiorców/przemysłowców (np. młodzi przedsiębiorcy, stowarzyszenia eksportowe, itp.) oraz zidentyfikowani partnerzy stowarzyszeni z LIE.

Studenci i Studentki oraz Naukowcy i Naukowczynie, którzy angażują się w badania i innowacje chcąc wykorzystać komercyjny wpływ swoich badań.

Materiały szkoleniowe:

Film 1

Film 2

PDF

Prezentacja

Zestaw 4

Zestaw narzędzi 4: Łączenie publicznych i prywatnych inwestorów zaangażowanych społecznie
w celu wspierania spin-offów, start-upów i scale-upów

Zestaw ma na celu poprowadzić czytelników przez trzy etapy pozyskiwania kapitału zewnętrznego: przygotowanie się do pozyskania kapitału zewnętrznego, pozyskanie właściwych inwestorów, przejście przez cykl finansowania aż do wyjścia. Pierwszy rozdział zestawu narzędzi oferuje listę kontrolną dla każdego z tych tematów, którą fundatorzy mogą wykorzystać do odpowiedniego przygotowania się do spotkań z inwestorami. Oprócz modelu biznesowego i możliwości rynkowych, czytelnicy są zachęcani do rozważenia wpływu, jaki dana firma wywiera na społeczeństwo i środowisko, biorąc pod uwagę rosnące zaangażowanie uczestników rynku w tematykę zrównoważonego rozwoju.

Drugi rozdział zawiera przegląd różnych rodzajów dostawców kapitału oraz typów firm, które najlepiej nadają się do finansowania. Oferuje on również przegląd głównych kroków w procesie pozyskiwania funduszy. Trzeci rozdział prowadzi założycieli startupów w kierunku sprzedaży biznesu i zwrócenia wartości udziałowcom oraz wyjaśnia, dlaczego firmy z jasną strategią wyjścia są bardzo atrakcyjne dla inwestorów i jak zdefiniować strategię wyjścia na wczesnym etapie. Ponadto rozdział ten zawiera przegląd opcji wyjścia i metod wyceny.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy powinni umieć określić najważniejsze czynniki w nowym przedsięwzięciu, które należy sprawdzić przed zwróceniem się o/udzieleniem finansowania, zrozumieć, czym są inwestycje zaangażowane społecznie, opracować/ocenić ofertę oraz określić strategię wyjścia z inwestycji.

Efekty kształcenia:

Identyfikowanie najważniejszych elementów innowacyjnych w nowym przedsięwzięciu, które należy sprawdzić przed zwróceniem się o/udzieleniem finansowania

Rozumienie czym są inwestycje typu impact (inwestycje ukierunkowane na uzyskiwanie wpływu społecznego i środowiskowego)

Przejście przez cykl pozyskiwania funduszy z jasnym obrazem różnych zaangażowanych interesariuszy

Opracowanie oferty dla interesariuszy i jej ocena

Nawiązywanie pozytywnych relacji inwestor-inwestor

Określenie strategii wyjścia z inwestycji

Grupy docelowe:

Studenci i Studentki, Naukowcy i Naukowczynie oraz Przedsiębiorcy i Przedsiębiorczynie, którzy opracowują swój plan badawczy lub są zainteresowani założeniem nowego przedsięwzięcia komercyjnego lub wykorzystaniem komercyjnego wpływu badań naukowych

Podmioty, które wspierają Studentów i Studentki, Naukowców i Naukowczynie oraz Przedsiębiorców i Przedsiębiorczynie i chcą im pomóc w dostępie do kapitału

Inwestorzy publiczni i prywatni, którzy chcą poznać najlepsze praktyki w zakresie finansowania.

Materiały szkoleniowe:

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

Film 5

Film 6

Film 7

PDF

Prezentacja

Zestaw 5

Zestaw narzędzi 5: Wdrożenie włączającego (operacyjnie, środowiskowo, społecznie) systemu pomiarowego do monitorowania wpływu spin-offów/start-upów/scale-upów

Zestaw przedstawia koncepcję pomiaru wpływu uniwersyteckich start-upów / scale-upów. Uwaga skierowana jest na obszary zewnętrzne wobec samej uczelni, na które działalność badawcza i innowacyjna może wywrzeć wpływ, jak życie społeczne, gospodarcze czy środowisko naturalne. Stąd zaprezentowane zostały także wskaźniki i mierniki użyteczne przy pomiarze takiego wpływu jak i koncepcje analityki szkolnictwa wyższego i platform, systemów wspierających monitorowanie aktywności dydaktycznej, naukowej i innowacyjnej. W końcowej części zestawu przedstawiono przypadki uniwersyteckich start-upów i scale-upów, które zostały wybrane do reprezentowania różnych rodzajów wpływu na środowisko gospodarcze, naturalne i społeczne.

Dzięki temu szkoleniu, uczestnicy zrozumieją koncepcję wpływu, jego wymiary, podejścia do pomiaru tego wpływu. Na praktycznych przykładach zrozumieją jak uczelniane start-upy wywierają wpływ na otoczenie.

Ten zestaw narzędzi umożliwia uczelniom lepsze wdrożenie perspektywy monitorowania własnej aktywności naukowo-badawczej i innowacyjnej z punktu widzenia oddziaływania na otoczenie.

Efekty kształcenia:

Rozumienie pojęcia wpływu i jego wymiarów

Poznanie możliwych podejść do pomiaru i zarządzania wpływem oraz korzyści z tego wynikających

Rozpoznanie odpowiednich mierników i wskaźników związanych z nowymi praktykami, które każda uczelnia powinna posiadać, aby wspierać rozwój wpływowych start-upów/scale-upów

Poznanie odpowiednich mierników i wskaźników związanych z mierzeniem rzeczywistego wpływu powstałych start-upów/scale-upów poprzez wprowadzane przez nie innowacje w najbliższym regionie.

Poznanie studiów przypadków uniwersyteckich start-upów i scale-upów, reprezentujących różne rodzaje wpływu na środowisko gospodarcze, naturalne i społeczne.

Grupy docelowe:

Studenci i Studentki oraz Naukowcy i Naukowczynie, którzy opracowują swój plan badawczy lub są zainteresowani założeniem nowego przedsięwzięcia komercyjnego

Studenci i Studentki oraz Naukowcy i Naukowczynie, którzy angażują się w badania i innowacje, chcący wykorzystać komercyjny wpływ swoich badań

Pracownicy administracyjni i Pracownice administracyjne uczelni, którzy wspierają naukowców w ich badaniach

Wyższe kierownictwo uczelni (Rektorzy/ Rektorki, Prorektorzy/ Prorektorki, Dziekani/ Dziekanki)

Decydenci i Decydentki oraz najwyżsi rangą Pracownicy administracyjni i Pracownice administracyjne, którzy wspierają badania i rozwój w innych instytucjach, takich jak: działy badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw/przemysłu, parki technologiczne, biura transferu technologii, lokalne biura zarządzające organizacjami rządowymi/ministerstwami zaangażowanymi w badania, technologię i innowacje, agencje rozwoju, izby przemysłowe i handlowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia przedsiębiorców/przemysłowców (np. młodzi przedsiębiorcy/ przedsiębiorczynie, stowarzyszenia eksportowe, itp.) oraz zidentyfikowani partnerzy stowarzyszeni z Laboratorium integracji ekosystemów.

Materiały szkoleniowe:

Film 0 – intro

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

Film 5

PDF

Prezentacja

Zestaw 6

Zestaw narzędzi 6: Skuteczna współpraca, innowacyjność, przedsiębiorczość, zaangażowanie partycypacyjne i współtworzenie w środowisku cyfrowym (DigComp i EntreComp)

Ten zestaw narzędzi oferuje wytyczne, które koncentrują się na tym, jak być skutecznym w środowisku cyfrowym, i tworzą wspólne zrozumienie innowacji, przedsiębiorczości i współpracy przy użyciu narzędzi cyfrowych, zachęcając zwłaszcza studentów i pracowników akademickich do rozwijania swoich umiejętności, aby konkurować w ramach nowych sposobów prowadzenia działalności. Zawiera on omówienie środowiska cyfrowego dla biznesu i jego wybranych składników. Pokazuje szczególne uwarunkowania przedsiębiorczości i innowacji realizowanych w środowisku cyfrowym. Omówione również zostało szczególne znaczenie współpracy w zakresie przedsięwzięć realizowanych w środowisku cyfrowym.

Po ukończeniu tego modułu uczestnicy powinni zrozumieć, jak innowacja, przedsiębiorczość i współpraca dostosowują się do środowiska cyfrowego, określać narzędzia, umiejętności i kompetencje niezbędne do konkurowania w środowisku cyfrowym, jak również identyfikować interesariuszy, z którymi mogą współpracować w celu osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Efekty kształcenia:

Rozumienie, jak innowacyjność, przedsiębiorczość i współpraca dostosowują się do środowiska cyfrowego

Identyfikowanie narzędzi, umiejętności i kompetencji potrzebnych do konkurowania w środowisku cyfrowym

Identyfikowanie interesariuszy, z którymi można współpracować, aby odnieść sukces w działaniach biznesowych.

Grupy docelowe:

Studenci i Studentki oraz Naukowcy i Naukowczynie, którzy dążą do rozwoju biznesu lub spin-offów
w środowisku cyfrowym

Pracownicy administracyjni i Pracownice administracyjne, którzy wspierają działalność badawczą i chcą rozwijać swoje umiejętności cyfrowe oraz w zakresie współpracy i przedsiębiorczości.

Materiały szkoleniowe:

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

Film 5

Film 6

Film 7

Film 8

Film 9

Film 10

PDF

Prezentacja

KROK 3: UZYSKANIE CERTYFIKATU I WYPEŁNIENIE ANKIETY PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA

  1. Rozwiąż test(y) certyfikacyjny(e) z zestawu(ów) narzędzi, które ukończyłeś/łaś.
  2. Weź udział w ankiecie ewaluacyjnej dotyczącej kompetencji w zakresie przedsiębiorczości TUTAJ

Po przejściu wszystkich etapów certyfikat otrzymasz na wskazany na etapie rejestracji adres mailowy:

W ramach projektu oferujemy również:

  • program mentoringu dla studentów, pracowników akademickich i nieakademickich zainteresowanych wsparciem procesów B+R / rozwoju innowacji w ramach uczelni oraz bycia bardziej przedsiębiorczym. Tematy mentoringu mieszczą się w zakresie wiedzy objętej 6 zestawami narzędzi
  • specjalistyczny mentoring dla startupów i scaleupów, które chcą dowiedzieć się, jak rozwijać swoje innowacje w sposób odpowiedzialny, a także jak przyciągać inwestycje i nawiązywać kontakty z kluczowymi partnerami.

Jesteśmy po to, aby wspierać Cię w każdym momencie.

Napisz do nas w razie jakichkolwiek problemów: riecolab@uni.lodz.pl

Śledź nas na Linkedin, aby bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!